Peloponéská válka

Po porážce Peršanů se na krátkou dobu udrželo ještě spojenectví Řeků. Brzy se však začíná opět projevovat rozdíl mezi Athénami a Spartou.

Pamětihodnosti

Při vyslovení tohoto slova si mnozí z nás asi představí bílé ruiny chrámů, torza krásných soch a divadla dodnes udivující svojí dokonalostí.

Nástup Makedonie

Když se roku 359 př. Kr. ujal vlády makedonský král Filip II., Řekové nemohli tušit, že jejich samostatnosti je odzvoněno. Filip totiž nejdříve reorganizoval makedonskou státní správu a tím ji i hospodářsky pozvedl.

Rozmach Théb

Staročeské přísloví praví, že když se dva perou, třetí má z toho zisk. Tímto třetím v řecké historii byly Théby. Jejich vzestup začíná roku 379 př. Kr., kdy se osvobodily od spartské nadvlády a nastolily ve městě demokracii.

Diův chrám

Chrám Dia Olympského je jeden z největších antických chrámů vůbec. Jeho výstavba trvala velmi dlouho - základní kámen byl položen za vlády Peisistrata mladšího (vnuka slavného Peisistrata) roku 515 př.Kr. na místě staršího kláštera.

Řecká kolonizace

Přibližně 300 let po vpádu Dórů na řecké území začíná nový rozvoj řecké kultury. Rozvíjí se především obchod, který stimuluje rozvoj dopravy. Tou dobou se začínají stavět velké námořní lodě.

Řecká historie

Řecké dějiny jsou jak v evropském tak v světovém kontextu velikou zvláštností. Řecko jako kolébka evropské kultury nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období vlády Alexandra Velikého.

Mínótauros

Krétský král Mínós byl vládce celého Středomoří. Jeho mocné loďstvo mu zajišťovalo klid a bezpečí na Krétě, přátelské styky s okolními řeckými městy pak zaručovaly mír na dlouhou dobu.

Mínójská Kréta

Nazýváme-li Řecko kolébkou evropské kultury, musíme nazvat Krétu kolébkou řecké kultury. Ještě dávno před tím, než Řekové začali osídlovat pevninské Řecko, vznikala již na Krétě rozvinutá civilizace.

Erechteion

Erechteion byl vybudován v letech 420 až 406 př. Kr. na nejposvátnějším místě Akropole. Zde nechala bohyně Athéna vyrašit svůj nejvzácnější symbol – olivový strom.

Syndikovat obsah